Veri Politikası
Veri Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin AYDINLATMA METNİ

Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve son derece hassasiyet gösteriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Bilgilendirme, etkinliklerimize kayıt için kişisel verilerinizin işlenmesiyle bağlantılı olarak yapılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda temin edilen “ad-soyad, telefon numarası, e-mail, adres, iletişim bilgileri” gibi kişisel verileriniz öncelikle tarafınızla iletişim kurulması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-d maddesi uyarınca alenileştirme istisnası ve 6. madde kapsamında burada belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir. Öte yandan tarafımızca düzenlenen etkinliklere katılımınız, eğilimleriniz vb.nden oluşan kişisel verileriniz, analiz edilerek; etkinlik, faaliyet ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sözleşme ilişkisi içerisine girmeye ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; sizlere özel kampanyalar, duyurular gönderilmesi, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde, sosyal medyayı da kapsamak üzere reklam, tanıtım ve promosyon yapılması; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağınız içeriklerin ve olanakların tercihinize bağlı olarak hatırlatılabilmesi; kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; firmaya özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işleyebilmekteyiz.

Bunun haricinde kişisel verileriniz Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. ve bağlı internet siteleri üzerinden, kişisel verileriniz, md.5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya tedarikçilerle) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

Kişisel verileriniz telefon ve mail onayınıza istinaden; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler telefon ve mail onayınıza istinaden; Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler telefon ve mail onayınıza istinaden; yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Verileriniz internetteki bir web uygulaması aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğünün korunması (dokunulmazlığı), özgünlüğü ve kullanılabilirliği bu nedenle Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. tarafından garanti edilemez.  Bunun haricinde ve paylaşıma onay vermeniz halinde kişisel verileriniz etkinlikler sırasında imzalatılan iletişim formları ile veya Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. ile geçeceğiniz diğer temas kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş.’nin faaliyetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte kişisel verileriniz Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. internet sitesi ve Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş.’ye bağlı internet siteleri, online hizmetler, kurum/alan/saha araştırmaları, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden katılımcılara yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin kurgulanması vb. ortamlar aracılığıyla, ziyaretçi listesi, Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. kapsamında düzenlenen organizasyon/etkinlik/aktivite vb. faaliyetlerin tanıtımı, Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. işyerleri, birimleri, bilet satış şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlar, sponsorlar, iş ortakları ile Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş.’nin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, tedarikçiler, destek faaliyetlerinde bulunanlar, anlaşmalı kuruluşlar ile tali nitelikteki kurum/kuruluş/işletmeler ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. tarafından yine yukarıda belirtilen amaçlar mucibince işlenebilecektir.

Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesinin 2. fıkrasının “d” bendi uyarınca alenileştirme amacınıza uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar silinecek veya imha edilecektir. Verileriniz genelde etkinliğin sonuna kadar saklanır. Yasal saklama süreleri daha uzun süreli saklama sürelerini gerekli kılabilir.

Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncel olduğu kabul edilmekte olup, güncel olmayan kişisel verilerinizi güncelleme sorumluluğu tarafınıza aittir. Güncelleme başvurularını tarafımıza aşağıda belirtilen yöntemlerle yapabilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş.’ye başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş., talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş., Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Ayrıca şikayetlerinizi yetkili kuruma iletebilirsiniz.

 

Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesini ve saklanmasını kabul etmeniz halinde, söz konusu rızanısı her zaman usulüne uygun bir bildirimle geri çekebilirsiniz. Rızanın geri alınmasına kadar yapılan işleme ve saklama işlemleri yasallığını korur. 

 

 

Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 

  

Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.