DERGİ
odaklı
(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 19.03.2020 - 13:21, Güncelleme: 19.03.2020 - 13:43

“Hedefimiz Enerji Sektörünün Tüm Alanlarına Hizmet Verebilecek Sürdürülebilir Bir Ar-Ge Sistemi”

 

“Hedefimiz Enerji Sektörünün Tüm Alanlarına Hizmet Verebilecek Sürdürülebilir Bir Ar-Ge Sistemi”

GAZBİR-GAZMER Strateji ve Proje Koordinatörü Esra Yılmaz ile GAZBİR-GAZMER’in Ar-Ge faaliyetleri üzerine konuştuk.
  GAZBİR-GAZMER Strateji ve Proje Koordinatörü Esra Yılmaz ile GAZBİR-GAZMER’in Ar-Ge faaliyetleri üzerine konuştuk. Yılmaz, “Türkiye’de enerji sektörüne hizmet eden üreticilerin, rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılması için; konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır” diye belirtti.   Türkiye’de enerji sektöründe rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılması için neler yapılması gerekmektedir?   Türkiye’de enerji sektörüne hizmet eden üreticilerin, rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılması için; konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yapıların araştırma geliştirme faaliyetlerinde teknik açıdan tecrübe elde etmiş, projelerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi, nitelikli personel çalıştıran, üniversiteler ile çalışma kültürü oluşturmuş ve özel sektör ile iş birliği geliştirebilen özellikte olması beklenmektedir.   Bu noktada GAZBİR-GAZMER, kurulduğu 2008 yılından günümüze doğal gaz sektöründe hizmet veren üreticilere destek olmak için çalışmalarını yürütmektedir. 2019 yılı itibari ile sadece doğal gaz sektörü ile kısıtlı kalmayıp enerji sektörünün tüm alanlarına hizmet verebilecek sürdürülebilir bir Ar-Ge sistemi için çalışmalar başlatmış bulunuyoruz.   Enerji sektöründe sürdürülebilir bir Ar-Ge sistemi nasıl oluşturulabilir?   Tüm piyasa oyuncuları (kamu, enerji piyasası şirketleri, STK’lar, malzeme ve teknoloji üreticileri, üniversiteler) ile iş birliği sağlanmalı, yeni teknoloji geliştirme çalışmaları birlikte sürdürülmelidir.   Ar-Ge sisteminin sürdürülebilirliği için;   •           Özel sektörde deneme, öğrenme ve girişimcilik teşvik edilmelidir.   •           Üniversite iş birliği ile sürekli olarak bilgi üretilmelidir.   •           Üretilen bilgi mutlaka yayılmalıdır.   •           Ar-Ge politikaları oluşturulmalıdır.   •           Sürekli fon sağlama sistemleri düzenlenmelidir.   •           Üretilen yeni ürün, süreç ve hizmetlere yönelik olarak piyasa oluşturulmalıdır.   •           İnsan kaynakları, altyapı ve finansal kaynaklar dahil olmak üzere tüm kaynaklar geliştirilmeli ve harekete geçilmelidir.   GAZBİR-GAZMER olarak enerji sektöründe yapacağınız Ar-Ge çalışmalarında öncelikleriniz neler olacaktır?   ETKB tarafından yayınlanan Ar-Ge yaklaşım belgesi için bildirmiş olduğumuz görüşte de ifade ettiğimiz gibi; yapılacak olan Ar-Ge çalışmaları, hem ürünün özgünleşmesi ve kalitesinin artırılması, hem de dışa bağımlılıktan kurtarılması ve maliyetinin kontrol altına alınabilmesi açısından önem arz etmektedir.   Türkiye’de enerji ve tabii kaynaklar alanında gerçekleşecek olan Ar-Ge öncelikleri beş ana başlıkta sınıflandırılabilir.   1. Yerlilik: Mevcut durumda piyasada kullanılan teknolojilerin çoğunluğu ithal ürünlerden oluşmaktadır. Bu noktada dışa olan bağımlılığın azaltılması gerekliliğine inanıyoruz. Proje sahipliği veya ilgili konuda tecrübe ve bilgi sahibi yabancı firmalarla proje ortaklığı yapılarak; Türkiye sınırları içerisinde bu alanda yatırımlara öncelik tanınabilir.   2. Verimlilik: Mevcut durumda yerli üretimi gerçekleştirilen malzemelerin teknolojik olarak iyileştirilerek dağıtım, iletim ve kullanım alanlarında verimliğin arttırılması için yapılan çalışmalar önceliklendirilebilir.   3. Güvenlik: Dağıtım, iletim ve kullanım alanlarında oluşturulan alt ve üst yapıların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.   4. Dijitalleşme: Dağıtım, iletim ve kullanım alanlarında izleme ve haberleşme yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir.   5. Futuristik Enerji Projeleri: Enerji alanında ön görülemeyen konularda gelecek yaklaşımları dikkate alınarak bu alandaki proje konularına öncelik tanınabilir.   GAZBİR-GAZMER olarak gerçekleştireceğiniz AR-GE projeleri nelerdir?   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Ar-Ge Komisyonunca, Temmuz 2019 dönemi içinde AKSA ve ENERYA bütçeleri kullanılarak onaylanan; Yenilenebilir Gaz Üretimi, Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi, Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması projelerinin AR-GE ve bütçe faaliyetlerinin yürütülmesi; 4691 sayılı kanun kapsamında GAZBİR-GAZMER tarafından Teknopark İstanbul bünyesinde gerçekleştirilmektedir.   Proje departmanınızın faaliyetlerini Teknopark İstanbul’da yürütüyor olması, GAZBİR-GAZMER’e ne tür avantajlar sağlayacaktır?   Teknopark İstanbul’da 4691 sayılı kanunun getirdiği vergisel teşvik ve muafiyetlerin dışında iş eşleştirme, sektörel kümelenmeler, ücretsiz kuluçka merkezi imkanı, risk sermayesi fonuna erişim, iş geliştirme danışmanlığı, fikri mülkiyet hakları konularında hukuki danışmanlık, ortak ve GMP laboratuvarı konularında destek sağlanması nedeniyle, Ar-Ge ekosisteminde yer alan GAZBİR-GAZMER ve dolaylı olarak tüm sektör bu avantajlardan faydalanacaktır.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Ar-Ge faaliyetlerini hangi kapsamda sunmaktadır?   EPDK tarafından yayınlanan 5036 sayılı kurul kararında AR-GE Usul ve Esaslarında da belirtilen; Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak üzere tarife hesaplamalarında dikkate alınan Ar-Ge bütçeleri, ülkemizde doğal gaz dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılmaktadır.   Bu kapsamda; GAZBİR-GAZMER olarak şimdiye kadar 7 tane Ar-Ge faaliyetine proje ortaklığı yapmış bulunmaktayız. Bu projelerden 3 tanesi halen devam etmektedir.   EPDK Temmuz 2019 döneminde onaylanan ve Teknopark İstanbul bünyesinde yürüttüğünüz bu projelerden bahsedebilir misiniz?   Yenilenebilir gaz üretimi projesi kapsamında; yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş ve rüzgar kullanımının artırılması, proje uygulama bölgesinde baca gazı, karbon salınımını azaltılarak çevre politikasına katkıda bulunulması, yanma verimliliğin artırılması ile müşteri enerji maliyetlerinin düşürülmesi, doğal gaz tüketiminin düşürülmesi ile dışa bağımlılığın azaltılması, doğal gaz-hidrojen üssünün kurulması, test sonuçlarına göre regülasyon düzenlemeleri için altyapı sağlanması, son kullanıcıda tüketim için gerekli altyapı değişiklik ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.   Sayaçların uzaktan okunması ve manipülasyon algılama sistemi projesi kapsamında; GPRS pulse modülü ile dağıtım şirketinin sahada kullanmakta olduğu uzaktan okumaya hazır mekanik gaz sayaçlarının ölçüm verilerini kaydedecek ve haberleşme sistemi ile verilerin gönderilmesi hedeflenmektedir.   Doğal gaz teknik ürün/malzeme teknik esasları ve tedarik yönetim sistemi (TYS) oluşturulması projesi kapsamında ise; doğal gaz dağıtım şirketleri açısından, ürün/malzemelerini TYS ‘de onaylı tedarikçilerden edinmeleri sağlanarak, saha işletme şartlarına uyumsuzluk kaynaklı olası zaman/maliyet kaybının engellenmesi, tedarikçi muayene/gözetimi için kendi personelini kullanımdan kaynaklı adam/zaman maliyeti ortadan kalkması hedeflenirken, Tedarikçiler açısından ise, ürün/malzeme sevkiyat ve depolama şartlarını uyumlu hale getirmeleri ile ülke ekonomisine katkı sağlanması, ürünün standart hale gelmesi ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknik esaslara uyum konusunda yönlendirme ve danışmanlık desteği verilmesi ile doğal gaz piyasasında yerli ve milli üreticilerin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
GAZBİR-GAZMER Strateji ve Proje Koordinatörü Esra Yılmaz ile GAZBİR-GAZMER’in Ar-Ge faaliyetleri üzerine konuştuk.

 

GAZBİR-GAZMER Strateji ve Proje Koordinatörü Esra Yılmaz ile GAZBİR-GAZMER’in Ar-Ge faaliyetleri üzerine konuştuk. Yılmaz, “Türkiye’de enerji sektörüne hizmet eden üreticilerin, rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılması için; konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır” diye belirtti.

 

Türkiye’de enerji sektöründe rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılması için neler yapılması gerekmektedir?

 

Türkiye’de enerji sektörüne hizmet eden üreticilerin, rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılması için; konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yapıların araştırma geliştirme faaliyetlerinde teknik açıdan tecrübe elde etmiş, projelerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi, nitelikli personel çalıştıran, üniversiteler ile çalışma kültürü oluşturmuş ve özel sektör ile iş birliği geliştirebilen özellikte olması beklenmektedir.

 

Bu noktada GAZBİR-GAZMER, kurulduğu 2008 yılından günümüze doğal gaz sektöründe hizmet veren üreticilere destek olmak için çalışmalarını yürütmektedir. 2019 yılı itibari ile sadece doğal gaz sektörü ile kısıtlı kalmayıp enerji sektörünün tüm alanlarına hizmet verebilecek sürdürülebilir bir Ar-Ge sistemi için çalışmalar başlatmış bulunuyoruz.

 

Enerji sektöründe sürdürülebilir bir Ar-Ge sistemi nasıl oluşturulabilir?

 

Tüm piyasa oyuncuları (kamu, enerji piyasası şirketleri, STK’lar, malzeme ve teknoloji üreticileri, üniversiteler) ile iş birliği sağlanmalı, yeni teknoloji geliştirme çalışmaları birlikte sürdürülmelidir.

 

Ar-Ge sisteminin sürdürülebilirliği için;

 

•           Özel sektörde deneme, öğrenme ve girişimcilik teşvik edilmelidir.

 

•           Üniversite iş birliği ile sürekli olarak bilgi üretilmelidir.

 

•           Üretilen bilgi mutlaka yayılmalıdır.

 

•           Ar-Ge politikaları oluşturulmalıdır.

 

•           Sürekli fon sağlama sistemleri düzenlenmelidir.

 

•           Üretilen yeni ürün, süreç ve hizmetlere yönelik olarak piyasa oluşturulmalıdır.

 

•           İnsan kaynakları, altyapı ve finansal kaynaklar dahil olmak üzere tüm kaynaklar geliştirilmeli ve harekete geçilmelidir.

 

GAZBİR-GAZMER olarak enerji sektöründe yapacağınız Ar-Ge çalışmalarında öncelikleriniz neler olacaktır?

 

ETKB tarafından yayınlanan Ar-Ge yaklaşım belgesi için bildirmiş olduğumuz görüşte de ifade ettiğimiz gibi; yapılacak olan Ar-Ge çalışmaları, hem ürünün özgünleşmesi ve kalitesinin artırılması, hem de dışa bağımlılıktan kurtarılması ve maliyetinin kontrol altına alınabilmesi açısından önem arz etmektedir.

 

Türkiye’de enerji ve tabii kaynaklar alanında gerçekleşecek olan Ar-Ge öncelikleri beş ana başlıkta sınıflandırılabilir.

 

1. Yerlilik: Mevcut durumda piyasada kullanılan teknolojilerin çoğunluğu ithal ürünlerden oluşmaktadır. Bu noktada dışa olan bağımlılığın azaltılması gerekliliğine inanıyoruz. Proje sahipliği veya ilgili konuda tecrübe ve bilgi sahibi yabancı firmalarla proje ortaklığı yapılarak; Türkiye sınırları içerisinde bu alanda yatırımlara öncelik tanınabilir.

 

2. Verimlilik: Mevcut durumda yerli üretimi gerçekleştirilen malzemelerin teknolojik olarak iyileştirilerek dağıtım, iletim ve kullanım alanlarında verimliğin arttırılması için yapılan çalışmalar önceliklendirilebilir.

 

3. Güvenlik: Dağıtım, iletim ve kullanım alanlarında oluşturulan alt ve üst yapıların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.

 

4. Dijitalleşme: Dağıtım, iletim ve kullanım alanlarında izleme ve haberleşme yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir.

 

5. Futuristik Enerji Projeleri: Enerji alanında ön görülemeyen konularda gelecek yaklaşımları dikkate alınarak bu alandaki proje konularına öncelik tanınabilir.

 

GAZBİR-GAZMER olarak gerçekleştireceğiniz AR-GE projeleri nelerdir?

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Ar-Ge Komisyonunca, Temmuz 2019 dönemi içinde AKSA ve ENERYA bütçeleri kullanılarak onaylanan; Yenilenebilir Gaz Üretimi, Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi, Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması projelerinin AR-GE ve bütçe faaliyetlerinin yürütülmesi; 4691 sayılı kanun kapsamında GAZBİR-GAZMER tarafından Teknopark İstanbul bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Proje departmanınızın faaliyetlerini Teknopark İstanbul’da yürütüyor olması, GAZBİR-GAZMER’e ne tür avantajlar sağlayacaktır?

 

Teknopark İstanbul’da 4691 sayılı kanunun getirdiği vergisel teşvik ve muafiyetlerin dışında iş eşleştirme, sektörel kümelenmeler, ücretsiz kuluçka merkezi imkanı, risk sermayesi fonuna erişim, iş geliştirme danışmanlığı, fikri mülkiyet hakları konularında hukuki danışmanlık, ortak ve GMP laboratuvarı konularında destek sağlanması nedeniyle, Ar-Ge ekosisteminde yer alan GAZBİR-GAZMER ve dolaylı olarak tüm sektör bu avantajlardan faydalanacaktır.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Ar-Ge faaliyetlerini hangi kapsamda sunmaktadır?

 

EPDK tarafından yayınlanan 5036 sayılı kurul kararında AR-GE Usul ve Esaslarında da belirtilen; Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak üzere tarife hesaplamalarında dikkate alınan Ar-Ge bütçeleri, ülkemizde doğal gaz dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bu kapsamda; GAZBİR-GAZMER olarak şimdiye kadar 7 tane Ar-Ge faaliyetine proje ortaklığı yapmış bulunmaktayız. Bu projelerden 3 tanesi halen devam etmektedir.

 

EPDK Temmuz 2019 döneminde onaylanan ve Teknopark İstanbul bünyesinde yürüttüğünüz bu projelerden bahsedebilir misiniz?

 

Yenilenebilir gaz üretimi projesi kapsamında; yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş ve rüzgar kullanımının artırılması, proje uygulama bölgesinde baca gazı, karbon salınımını azaltılarak çevre politikasına katkıda bulunulması, yanma verimliliğin artırılması ile müşteri enerji maliyetlerinin düşürülmesi, doğal gaz tüketiminin düşürülmesi ile dışa bağımlılığın azaltılması, doğal gaz-hidrojen üssünün kurulması, test sonuçlarına göre regülasyon düzenlemeleri için altyapı sağlanması, son kullanıcıda tüketim için gerekli altyapı değişiklik ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Sayaçların uzaktan okunması ve manipülasyon algılama sistemi projesi kapsamında; GPRS pulse modülü ile dağıtım şirketinin sahada kullanmakta olduğu uzaktan okumaya hazır mekanik gaz sayaçlarının ölçüm verilerini kaydedecek ve haberleşme sistemi ile verilerin gönderilmesi hedeflenmektedir.

 

Doğal gaz teknik ürün/malzeme teknik esasları ve tedarik yönetim sistemi (TYS) oluşturulması projesi kapsamında ise; doğal gaz dağıtım şirketleri açısından, ürün/malzemelerini TYS ‘de onaylı tedarikçilerden edinmeleri sağlanarak, saha işletme şartlarına uyumsuzluk kaynaklı olası zaman/maliyet kaybının engellenmesi, tedarikçi muayene/gözetimi için kendi personelini kullanımdan kaynaklı adam/zaman maliyeti ortadan kalkması hedeflenirken, Tedarikçiler açısından ise, ürün/malzeme sevkiyat ve depolama şartlarını uyumlu hale getirmeleri ile ülke ekonomisine katkı sağlanması, ürünün standart hale gelmesi ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknik esaslara uyum konusunda yönlendirme ve danışmanlık desteği verilmesi ile doğal gaz piyasasında yerli ve milli üreticilerin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.